Mediació

  1. Mediació familiar

    1. Definició

És una tècnica extraprocessal per resoldre conflictes, voluntària i confidencial, on les parts compten amb l’ajuda d’una persona imparcial i experta (mediador) prèviament sol·licitada i acceptada per les parts, a iniciativa pròpia o a indicació d’una autoritat judicial o administrativa que dissenya un procés perquè aquestes puguin dialogar i desenvolupin habilitats negociadores que facilitin la consecució d’un acord satisfactori per a les parts enfrontades en conflicte perquè siguin elles mateixes les que busquin una solució pactada a la seva crisi. Pretén, per tant, evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir el seu abast.

    1. Regulació

  1. Estatal: La Llei 15/2005, de 8 de juliol, modifica el CC i la LEC, i així, afegeix un nouapartat 7è a l’art. 770, preveient la possibilitat de suspendre el procediment contenciós de separació o divorci per sotmetre a mediació, quan ho demanin les parts de comú acord. A més, expressament estableix en la seva disposició final tercera que: “El Govern ha de remetre a les Corts un projecte de llei sobre mediació basada en els principis establerts en les disposicions de la Unió Europea, i en tot cas en els de voluntarietat, imparcialitat, neutralitat i confidencialitat i en el respecte als serveis de mediació creats per les comunitats autònomes. “

  2. Catalana: Llei 25/2010, pel qual s’aprova el llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

    1. Matèria de Mediació

a) Les matèries regulades pel Codi civil de Catalunya que en situacions de nul·litat matrimonial, separació o divorci hagin de ser acordades en el corresponent conveni regulador.

b) Els acords a assolir per les parelles estables en trencar la convivència.

c) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

d) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acolliment, així com les situacions que sorgeixin entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares biològics i els adoptants, com a conseqüència d’haver exercit el dret a conèixer les dades biològics.

e) Els conflictes derivats de l’exercici de la pàtria potestat o de la guarda i custòdia.

f) Els conflictes relatius a la comunicació i relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l’àmbit familiar.

g) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre parents.

h) Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents amb les quals hi hagi una relació de parentiu.

i) Les matèries que siguin objecte d’acord pels interessats en les situacions de crisis familiars, si el supòsit presenta vincles amb més d’un ordenament jurídic.

j) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitat espanyola i persones d’altres nacionalitats residents a l’Estat espanyol.

k) Els conflictes familiars entre persones de la mateixa nacionalitat però diferent de l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

l) Els conflictes familiars entre persones de diferents nacionalitats diferents a l’espanyola residents a l’Estat espanyol.

m) Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de família.

n) La liquidació de béns en situació de comunitat entre els membres d’una família.

o) Les qüestions relacionals derivades de la successió d’una persona.

p) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials d’ajuda mútua.

q) Els aspectes convivencials en els acolliments de persones grans, així com en els conflictes per a l’elecció de tutors, l’establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l’exercici de la tutela o de la guarda de fet.

r) Els conflictes de relació entre persones sorgits en el si de l’empresa familiar.

s) Qualsevol altre conflicte en l’àmbit del dret de la persona i de la família susceptible de ser plantejat judicialment.

Si t’ha agradat, comparteix, gràcies:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies